เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ Me Shopping

ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงนี้มีขึ้นระหว่าง บริษัท มี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ผู้ให้บริการ Me Shopping ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Me Shopping" กับบริษัทและ/หรือร้านค้า ผู้ซึ่งได้ตกลงลงนามร่วมสัญญาในการจำหน่ายสินค้ากับ Me Shopping ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ร้านค้า" และอีกฝ่ายคือ ผู้ที่ซื้อสินค้ากับทาง Me Shopping แล้ว และ/หรือกำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้ากับทาง Me Shopping ก็ตาม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า"

ทั้งนี้ ลูกค้าและร้านค้าได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ Me Shopping ตามที่ Me Shopping ได้กำหนดจนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงตกลงใช้บริการ Me Shopping

กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในการใช้งานเป็นประจำสำหรับการปรับปรุง ข้อมูลต่างๆ หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปนี้หลังการการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ในการใช้งาน ถือว่าคุณยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นไปโดยปริยาย

 1. ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้ทาง Me Shoping ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. Me Shopping เป็นบริการในนามของบริษัท มี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยภายใต้การจดทะเบียนเลขที่ 0105556161568 โดยที่ตั้งของบริษัทอยู่ที่ 89/2 อาคาร 6 ชั้น 2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงจอมพล เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ในส่วนของระบบการชำระเงินดำเนินการโดยบริษัท เพย์สบาย จำกัด
 3. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและบัญชีผู้ใช้งานในที่ปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ รหัสผ่านหรือบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว Me Shopping ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆ ที่มีผลมาจากการประมาทเลินเล่อของลูกค้าในการดูแลรักษารหัสผ่านและบัญชีผู้ใช้งานด้วยประการทั้งปวง
 4. ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนลูกค้ายินยอมที่จะได้รับอีเมลแจ้งรายการส่งเสริมการขายต่างๆ จาก Me Shopping ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลดังกล่าวได้ โดยการคลิกที่ด้านล่าง

 5. กรณีมีข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เช่น กรณีราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง ทาง Me Shopping ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ในกรณีที่ราคาสินค้าของรายการนั้นไม่ถูกต้อง ไม่ว่าคำสั่งซื้อนั้นจะได้รับการยืนยันและ/หรือ มีการตัดเงินบัญชีบัตรเครดิตของลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ตาม
 6. ข้อมูลบนเว็ปไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทาง Me Shopping ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาข้อมูลบนเว็บและการออกแบบเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง ข้อความกราฟิก, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียง รวมถึงซอฟแวร์ซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ที่รองรับจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ Me Shopping เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็น งานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทย
 7. Me Shopping จะทำการรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นอย่างดี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท Me Shopping จะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างลูกค้า, ร้านค้า และกับ Me Shopping เท่านั้น และจัดเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 8. เมื่อลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนใช้งานบริการ Me Shopping แล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ หากลูกค้าได้ให้ข้อมูลของบุคคลภายนอกในการลงทะเบียน ทาง Me Shopping จะถือว่าลูกค้าได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้ เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่ Me Shopping โดยปริยาย
 9. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า Me Shopping มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หาก Me Shopping มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านั้น จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อ Me Shopping และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ Me Shopping ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ข้างต้น

นโยบายการรับประกันสินค้า

 1. ลูกค้าต้องทำการตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง บริษัท มี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง
 2. เนื่องจากการรับประกันสินค้าในแต่ละร้านค้ามีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดนโยบายการรับประกันสินค้าของบริษัท และ/หรือในแต่ละร้านค้าก่อนทำการซื้อสินค้า โดยเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วพบว่า สินค้าดังกล่าวอยู่ในขอบเขตนโยบายการรับประกันสินค้าของบริษัท และ/หรือตามที่ร้านค้ากำหนด ลูกค้าจะต้องแจ้งเรื่องไปยังร้านค้า เพื่อเปิดเรื่องการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน ตามวิธีการเปลี่ยนสินค้าที่ร้านค้านั้น ๆ กำหนดไว้เท่านั้น โดยให้นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้วแต่กรณี
 3. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การเปลี่ยน/คืนสินค้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว อยู่ภายใต้การพิจารณาของร้านค้านั้น ๆ กำหนด
 4. การเปลี่ยน/คืนสินค้าไม่ว่าช่องทางใด ๆ ลูกค้าจะต้องแนบแบบฟอร์มในการเปลี่ยน/คืนสินค้า ที่จะได้รับทางอีเมล์หลังจากแจ้งเรื่องกับทางร้านค้า เพื่อใช้แสดงเป็นหลักฐานในการซื้อสินค้า หรือลูกค้าสามารถแสดงหลักฐานการชำระเงินอื่นๆ ที่สามารถระบุได้ว่าเป็นสินค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้ามาจาก Me Shopping ซึ่งลูกค้าจะต้องทำการส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาพร้อมกับสินค้าที่มีการบรรจุหีบห่อสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัท และ/หรือร้านค้านั้นๆ นำส่งต่อลูกค้า) โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบจากร้านค้าว่าตรงตามเงื่อนไขการรับเปลี่ยนคืนสินค้าหรือ ไม่ก่อนจะทำการติดต่อกลับไปยังลูกค้า ทั้งนี้ระยะเวลา เงื่อนไข ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ (ถ้ามี)ขึ้นอยู่กับนโยบายที่แต่ละร้านค้ากำหนด
 5. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่ Me Shopping และ/หรือร้านค้า กำหนด เช่น กรณีเปลี่ยนสีของสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับไปยังร้านค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน แต่สินค้าต้องอยู่ในสภาพพร้อมขายตามที่ระบุข้างต้น
 6. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น กรณีสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคโทรนิก และ Gadget หากเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาติดต่อไปยังร้านค้า โดยทันทีที่พบ โดยสินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน และมีกล่องสินค้า ใบรับประกัน หรือเอกสารในชุดใบรับประกัน คู่มือ พร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนอยู่ครบ ทางร้านค้า จะทำการตรวจสอบก่อนส่งสินค้าใหม่ หรือซ่อมแซมตามเงื่อนไขการประกันของสินค้านั้นๆ ให้แก่ลูกค้า และกรณีสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคโทรนิก และ Gadget หากเกิดการชำรุดที่อยู่ภายใต้ระยะเวลารับประกัน กรุณาติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ตามเอกสารใบรับประกัน
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้า ของสินค้าชิ้นนั้นได้ทันทีที่ด้านล่างของหน้าแสดงรายละเอียดสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 1. เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าและค่าธรรมเนียมใน การจัดส่งของแต่ละร้านค้ามีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าในแต่ละร้านค้าก่อนทำการ ซื้อสินค้า
 2. ลูกค้าจะต้องรับภาระสำหรับค่าส่งสินค้าทางไปรษณีย์ด้วยตนเอง โดยลูกค้ารับภาระเฉพาะค่าส่งสินค้าตามน้ำหนักของสินค้าที่สั่งซื้อเท่านั้น สำหรับบรรจุภัณฑ์ในการจัดส่งสินค้า ทางร้านค้าจะเป็นผู้ร้บผิดชอบ
 3. การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อ สินค้าที่สั่งซื้อในคราวเดียวกัน แต่จากร้านค้าต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน
 4. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบายที่แต่ละร้านค้ากำหนด 3-5 วันทำการ โดยประมาณ ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล
 5. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเมื่อสถานะการสั่งซื้อสินค้าอยู่ในขั้นตอน “ร้านค้ากำลังจัดเตรียมสินค้า” เป็นต้นไป
 6. บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น สำหรับการจัดส่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)ระยะเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆโดยจะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม)
 7. การจัดส่งสินค้าจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
  • 1) จัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
  • 2) จัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • 3) จัดส่งสินค้าแบบรับที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านคุณ (Logistic Post)
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้า ของสินค้าชิ้นนั้นได้ทันทีที่ด้านล่างของหน้าแสดงรายละเอียดสินค้า

นโยบายการคืนเงิน

 1. เนื่องจากนโยบายการคืนเงินของแต่ละร้านค้ามีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดนโยบายการคืนเงินของบริษัท และ/หรือแต่ละร้านค้าก่อนทำการซื้อสินค้า โดยรายละเอียดการคืนเงินจะอยู่ด้านล่างของหน้ารายละเอียดสินค้านั้น
 2. ลูกค้ารับทราบนโยบายการคืนเงินของบริษัท และ/หรือแต่ละร้านค้า ตลอดจนค่าธรรมเนียมและระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว อยู่ภายใต้การพิจารณาของร้านค้านั้น ๆ กำหนด
 3. กรณีหากมีเหตุสุดวิสัยในการคืนสินค้าซึ่งมาจากความประสงค์ของลูกค้า โดยทางร้านค้าไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อความประสงค์ในการขอคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับไปยังร้านค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน แต่สินค้าต้องอยู่ในสภาพพร้อมขายตามที่ระบุข้างต้น จากนั้นทาง Me Shopping จะส่งเรื่องเพื่อทำเรื่องขอเงินคืนให้แก่ลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • 3.1. เอกสารที่ลูกค้าจะต้องเตรียมในกรณีคืนสินค้า ได้แก่
   • 3.1.1. กรณีชำระเงินด้วย PAYCODE ทาง Counter Service/JustPay/mPAY/Krungsri ATM/Pay@Post(050)/FamilyMart และ Internet Banking จะมีการโอนเงินคืนผ่านบัญชีธนาคาร ลูกค้าต้องเตรียมเอกสารดังนี้
    • 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • 2) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินคืน
   • 3.1.2. กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จะมีการคืนเงินเป็นเครดิตให้ในบัญชีบัตรเครดิตที่ลูกค้าได้ทำรายการสั่งซื้อ ลูกค้าเตรียมเอกสารดังนี้
    • 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • 2) สำเนาหน้าบัตรเครดิตที่ทำรายการสั่งซื้อสินค้า
  • 3.2. ระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับเงินคืน
   • 3.2.1. กรณีโอนคืนผ่านบัญชีธนาคาร ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน ไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนเงิน
   • 3.2.2. กรณีบัตรเครดิต
    • § บัตรเครดิตภายในประเทศ ภายใน 5-7 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน
    • § บัตรเครดิตต่างประเทศ ภายใน 15-20 วันทำการ หรืออาจจะมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละธนาคาร
    • § การคืนเงินบัตรเครดิต บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการคืนเงิน 4% สำหรับรายการคืนเงินที่จำนวนเงินมากกว่า 2,000 ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งคืนเงินได้ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วนจากยอดชำระเงิน เช่น ถ้าลูกค้าต้องการคืนเงิน 10,000 บาท ระบบจะหักค่าธรรมเนียมการคืนเงิน 4% เป็นจำนวน 400 บาท ลูกค้าจะได้รับเงินจำนวน 9,600 บาท คืนกลับเข้าบัตรเครดิต เป็นต้น

หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการคืนเงินของสินค้าชิ้นนั้นได้ทันทีที่ด้านล่างของหน้าแสดงรายละเอียดสินค้า